218 άδειες πωλητών σε λαϊκές αγορές για ανέργους δικαιούχους

Στη χορήγηση νέων αδειών πωλητών σε λαϊκές  αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η προκήρυξη, που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ. Κώστας Γιουτίκας, αφορά σε 218 άδειες πωλητών λαϊκών αγορών, οι οποίες  θα αποδοθούν αποκλειστικά σε άνεργους δικαιούχους.

«Πρόκειται για 218 νέες επαγγελματικές άδειες στις λαϊκές αγορές του νομού Θεσσαλονίκης για την πλήρωση των ισάριθμων κενών θέσεων που  κατέγραψαν οι υπηρεσίες  μας.  Και οι 218 άδειες θα αποδοθούν σε άνεργους  συμπολίτες μας,  όπως μας επιτρέπει η σχετική  νομοθεσία. Δημιουργούμε  νέες  θέσεις  εργασίας  στις λαϊκές αγορές μετά από δέκα  ολόκληρα  χρόνια, καθώς η προηγούμενη  φορά που είχαν προκηρυχθεί ανάλογες άδειες ήταν το 2007. Με τη χορήγησή τους,  στοχεύουμε στην καλύτερη οργάνωση των λαϊκών αγορών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της  λειτουργίας τους για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος», υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ. Κώστας Γιουτίκας.

Με  τη  νέα  προκήρυξη για τη χορήγηση αδειών πωλητών σε λαϊκές αγορές προβλέπονται 113 άδειες για πώληση νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών και κομμένων άνθεων, 24 άδειες για πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων, 13 για πώληση κατεψυγμένων ειδών αλιείας – αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης, 13 για πώληση ειδών κυλικείου, 11 άδειες για πώληση ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών, 11 άδειες για πώληση ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και 33 άδειες για πώληση ειδών παντοπωλείου (ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων και  τυποποιημένου κομμένου καφέ).

Τα κριτήρια χορήγησης αδειών

Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι παραγωγός, μπορεί να αποκτήσει άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, χορηγείται σε ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος και μεταξύ αυτών κατά προτεραιότητα με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (Α΄82)

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δηματολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014), στην οποία μετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι, παρουσία τριμελούς επιτροπής με πρόεδρο δικαστικό. Η ίδια κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων τα οποία έχουν προτεραιότητα, κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων.

Εάν ο αριθμός των αιτήσεων από ανέργους είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται μόνο ύστερα από νέα προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Δεν δικαιούται νέας άδειας ο πωλητής, ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του και ο πωλητής που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, γήρατος ή αναπηρίας.

Επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος με αίτησή του παραιτείται της αδείας του, διαγράφεται οριστικά με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητά της και δεν δικαιούται νέα άδεια.

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην αρμόδια αρχή: Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών (26ης Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος) εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Το κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=62&proclid=2353