ΕΙΔΗΣΕΙΣ

826 προσλήψεις «εξπρές» σε Δήμους, ΔΕΚΟ, υπουργεία – Δείτε αναλυτικά

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Γιάννης Μουζάλας.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η πρόσληψη 265 ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ), με ανθρώπινο δυναμικό» του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Η προκήρυξη αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των ημερών.

Για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: α) δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και β) γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών Διαδικτύου

Το ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή σύµβαση µίσθωσης έργου, διάρκειας 1 µηνός 1 ατόµου για την προβολή της 14ης ∆ιεθνούς Εκθεσης Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη και για το συντονισµό της οµάδας εθελοντών/έκτακτου προσωπικού και 25 ατόµων για την υποστήριξη της διοργάνωσης. Η διοργάνωση της 14ης ∆ιεθνούς Εκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης για τον Μάιο του 2017 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΟΠΣ 5002343) και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδροµικά σχετικό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειµένου της σύµβασης και θα περιέχει αίτηση συµµετοχής, µαζί µε τα απαιτούµενα για την απόδειξη προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νοµίµως.

Πηγή: eleytherostypos.gr